วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ข้าวหอมมะลิระยะเม่า ข้าวอัจฉริยะบำรุงสมอง | ARDA Talk | สวก.

ข้าวเม่า หรือ ข้าวระยะเม่า ระยะการเจริญเติบโตของข้าวที่เป็นชื่อคุ้นหูคุ้นตา ของใครหลายๆคน แต่น้อยคนนักจะทราบถึงคุณประโยชน์ และความหมายที่แท้จริง วันนี้มีงานวิจัยที่พูดถึงข้าวหอมมะลิระยะเม่านอกจากมีคุณค่าทางอาหารสูงแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้วย ติดตามได้ใน ARDA Talk??

ผู้ร่วมเสวนา
1. นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

2. ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ

3. นายสุวัฒนชัย จำปามูล
รองผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรังบูรพา

4.50 ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตประเภทข้าวและยังช่วยในเรื่องของการส่งออกให้กับเกษตรกร และยังเป็นการช่วยเพิ่มความต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เกี่ยวกับข้าวนานาชนิด นอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็จะทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันยังจะยืดเยื้อก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกษตรกร อาจจะต้องแบกรับภาระหนี้สินต่าง ๆ รวมไปถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ทางด้าน สวก. มีวิธีการใดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้บ้าง
จากปัญหาโควิดที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวระยะเม่า นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่แปรรูปมาจากข้าวสารในตัวของข้าวเม่าจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารสามารถมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในเรื่องของสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น เมื่อทำวิจัยและพัฒนาร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำให้เกษตรกรมีการพัฒนาสินค้ามากขึ้น การให้ทุนการวิจัยของ สวก. คือส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวที่มีอยู่โดยจะเน้นไปที่การใช้ประโยชน์ได้จริงโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและมีเกษตรกรที่จะได้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้มาเข้าร่วมการทำงานวิจัยพร้อมกับการทำเครือข่ายของนักวิจัยเพื่อให้งานวิจัยออกมาแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

12.00 ข้าวระยะเม่าคืออะไร
ข้าวระยะเม่าจะเก็บในระยะเม็ดสีเขียวแต่ยังไม่แก่อยู่ในระยะแป้งอ่อนผ่านระยะน้ำนมมาประมาณ 5-7 วัน ซึ่งในช่วงนี้จะมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลายชนิดและมีโภชนาการทางอาหารสูง

ทำอย่างไรถึงจะได้บริโภคข้าวที่เป็นประโยชน์และทานได้ทุกวัน โดยข้าวหอมมะลิมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคอีสาน เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง แต่เนื่องจากโควิดที่ผ่านมาทำให้ข้าวมีราคาตกต่ำ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยข้าวหอมมะลิระยะเม่า เพื่อจะช่วยเกษตรกรในพื้นที่ได้

งานวิจัยข้าวหอมมะลิระยะเม่าเริ่มจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่วิธีการเพราะปลูกข้าวในนาด้วยระบบเกษตรอินทรีย์มีการใช้เทคโนโลยี smart farmer เข้ามาช่วยเพื่อวิเคราะห์ข้าวต่างๆรวมไปถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การกำจัดขับไล่แมลงด้วยระบบอินทรีย์
27:00 ปัญหาของเกษตรกรที่เกิดขึ้นได้แก่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีปัญหาสะสมมายาวนาน ข้าวราคาที่ตกต่ำ เมื่อได้เข้าร่วมงานวิจัยข้าวหอมมะลิระยะเม่า เกษตรกรยังไม่มั่นใจในการทำนาสมัยใหม่ แต่เมื่อกลุ่มที่ลงมือทำก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงเป็นโอกาสที่เกษตรกรจะได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในแปลงนาของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวของตนเองทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
โดยทำนาข้าวหอมมะลิระยะเม่าด้วยระบบอินทรีทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยทำให้ผลผลิตดีขึ้นได้กำไรเยอะขึ้น เป็นการทำการเกษตรแบบปราณีตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรและผู้บริโภค
39.50 เนื่องจากการทำเกษตรอินทรีย์มีวิธีการรับมือโรคและแมลงต่างๆได้อย่างไร
มีสมุนไพรที่สามารถปลูกไว้และนำมาเป็นสมุนไพรที่จะใช้ขับไล่แมลงไล่แมลงแบบไหนอย่างไรจะต้องมีสูตรทุกอย่างมีทางแก้ทางออกที่ดี
43:00 จุดเด่นของข้าวหอมมะลิระยะเม่าคืออะไร
สามารถสร้างคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของภูมิปัญญาของเกษตรกรสร้างความทรงจำ บอกเล่าเรื่องราวของคนปลูกจนส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างไร คุณค่าทางโภชนาการที่สูงที่สำคัญคือข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย และเป็นข้าวที่สามารถที่จะมีความโดดเด่นแตกต่างมากกว่าข้าวปกติทั่วไป ยิ่งข้าวมีความหอมนุ่มมีสีเขียวเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคชอบติดใจในเรื่องของรสชาติความหอมและสีสันที่สวยงาม
45:00 ข้าวระยะเม่าแบรนด์ข้าวอุ้มรักเป็นข้าวที่ชาวนาอุ้มชูด้วยความรักเหมือนแม่ที่อุ้มท้องลูกน้อยด้วยความรัก
48:52 มีทิศทางในการที่จะพัฒนางานวิจัยพืชช่วยเกษตรกรได้อย่างไรบ้าง
ทาง สวก. ขอแสดงความดีใจกับคณะผู้วิจัยและเกษตรกรที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมมะลิระยะมาเอาได้ สวก. ให้การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรอย่างเช่น ข้าวหอมมะลิระยะเม่าและยังมีงานวิจัยอื่นๆที่เกษตรกรสามารถส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อที่จะหาเทคโนโลยีใหม่ๆและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร


#ข้าวเม่า #ข้าวระยะเม่า​​ #ทำนาอินทรีย์
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​

website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017