วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

ระบบเตือนภัยดินถล่ม Landslide warning System | สวก.

ระบบเตือนภัยดินถล่ม Landslide warning System

website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

ระบบเตือนภัยดินถล่ม

ประเทศไทยมีเหตุภัยพิบัติดินถล่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ต่อเนื่อง เช่น ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และภาคใต้ บริเวณจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา ซึ่งสร้างความเสียหายและสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตามสภาพการแปรปรวนของภูมิอากาศในปัจจุบัน สำหรับกรณีตัวอย่างที่ประสบปัญหาภัยพิบัติดินถล่มอย่างเห็นได้ชัด คือหมู่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยที่ผ่านมามีการเคลื่อนตัวของดินตะกอนเชิงเขาในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้โครงสร้างอาคารแตกร้าว และระบบสาธารณูปโภคเสียหาย เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ควรมีระบบเตือนภัยดินถล่มชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์สำหรับเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อลดความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้น นำไปสู่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยดินถล่ม

ระบบเตือนภัยดินถล่มชุมชนมีชุดอุปกรณ์หลักประกอบด้วย ชุดตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและวัดการไหล เครื่องประมวลผลแม่ข่าย กล่องเตือนภัยประจำบ้านลูกข่าย

ขั้นตอนการทำงานของระบบเตือนภัยประกอบด้วย
– ติดตั้งชุดตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และวัดการไหล ในพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งจะส่งสัญญาณกลับมาที่เครื่องประมวลผลแม่ข่ายในพื้นที่ปลายน้ำ ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
– เครื่องประมวลผลแม่ข่าย จะกระจายสัญญาณเตือนภัยประจำบ้านลูกข่ายที่อยู่รอบๆ
– กล่องเตือนภัยประจำบ้านลูกข่ายจะแสดงผลสัญญาณไฟหมุนและสัญญาณเสียง เพื่อแจ้งเตือนภัยดินถล่ม

จุดเด่นของเทคโนโลยีระบบเตือนภัยดินถล่มชุมชน ถือได้ว่าเป็นต้นแบบเทคโนโลยีที่ดี เพราะช่วยเตือนภัยดินถล่มล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยง ช่วยลดปัญหาการขัดข้องของสัญญาณโทรศัพท์ในสภาวะฝนตกหนัก รวมทั้งแสดงสถานะการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยดินถล่มให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ ผ่านทางกล่องเตือนภัยประจำบ้านลูกข่าย ที่สามารถพกพาสะดวกและเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีขนาดกะทัดรัด ดังนั้นเทคโนโลยีระบบเตือนภัยดินถล่ม จึงเป็นเครื่องมือช่วยเตือนภัยดินถล่มล่วงหน้าได้ดี นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่มล่วงหน้า 3 วัน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยดินถล่มที่จะเกิดขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่นระบบเตือนภัย ชื่อว่า Landslidewarning.Thai ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจาก Play Store และ App Store

#ระบบเตือนภัยดินถล่ม
#Landslidewarning
#ฝนตก
#ดินถล่ม
#สวก
#วิจัย