วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

ส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์ด้วยระบบรับรองแปลง | สวก.

ส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์ด้วยระบบตรวจรับรองแปลง

website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

ส้มโอเป็นผลไม้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพมากในการส่งออก แต่ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการส่งออกส้มโอ คือปัญหาเรื่องโรคและแมลง โดยเฉพาะโรคแคงเคอร์ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญของพืชตระกูลส้มที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับแหล่งปลูกพืชตระกูลส้ม เชื้อสาเหตุเกิดจากแบคทีเรีย Xanthomonas ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันที่ร้ายแรงในหลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและสหภาพยุโรป จากการสำรวจพบว่าการระบาดของโรคแคงเคอร์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 97 มีความรุนแรงโดยเฉลี่ยร้อยละ 58

วิธีการป้องกันกำจัดโรคแคงเคอร์ที่เหมาะสมมีดังนี้
1. ต้องตัดแต่งใบ กิ่ง และผลที่เป็นโรคออกจากแปลง
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด เพิ่มด้วยสารคอล็คอค หรือ alcohol 70% หลังการใช้กับต้นที่เป็นโรคแคงเคอร์
3. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มสารประกอบทองแดงอัตราตามฉลาก
4. หมั่นสำรวจอาการของโรคอย่างสม่ำเสมอหากพบว่าเริ่มมีการระบาดให้พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช พ่นทุก 7-10 วัน จำนวน 2-3 ครั้ง

ระบบการตรวจรับรองแปลงปลูกส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์มีขั้นตอนดังนี้
1. จัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ทำการตรวจสอบแปลงปลูกส้มโอทุกแปลงทุก 60 วัน ตลอดฤดูการผลิต
3. ส่งเข้าคัดบรรจุในโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรอง GMP และได้ลงทะเบียนสำหรับการส่งออกส้มโอ ไปยังต่างประเทศได้ โดยแช่ในสารละลายคลอรีนที่มีความเข้มข้น 200 ppm ตามข้อกำหนดของประเทศสหภาพยุโรป
4. ออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชโดยสำนักควบคุมพืชและการเกษตรกรมวิชาการเกษตร

การส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศมีกฎหมาย และระเบียบควบคุมการนำเข้าที่เข้มงวด สำหรับตลาดรายใหญ่ที่มีความต้องการนำเข้าส้มโอทับทิมสยามเป็นอันดับต้นได้แก่ ตลาดในแถบสหภาพยุโรป EU ซึ่งมีกฎระเบียบที่เข้มงวด ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการนำเข้าผลส้มโอของสหภาพยุโรป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาส้มโอที่เป็นโรคแคงเคอร์ และการส่งออกส้มโอไปยังตลาดต่างประเทศ ด้วยระบบการตรวจรับรองแปลง ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและมูลค่าการส่งออกให้กับสินค้าเกษตรของไทย

#ส้มโอ
#ส่งออก
#โรคแคงเคอร์
#ส้มโอทับทิมสยาม
#สวก