วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

เมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเกษตรกร

20 เม.ย. 2020
342
เมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร
ติดตามรับข้อมูลฟรีได้ที่ ?https://www.youtube.com/user/dumpba/featured?sub_confirmation=1
ปาลิดา หงษ์กระจ่าง ผู้ดำเนินรายการ ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ชาวนาไทยตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ส่งผลให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ และปริมาณตามที่ต้องการ จากปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีนั้น ทีมวิจัยจากสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวจึงได้ร่วมกันวิจัยข้าวและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเกษตรกรขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์อย่างยังยืน
คุณอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “ปัญหาที่เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งภาครัฐสามารถผลิตได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เราจึงจำเป็นต้องยกระดับเกษตรกรให้สามารถผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ เพื่อที่จะกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเราได้ดำเนินการในพื้นที่ 4 กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กลุ่มสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มเกษตรกรลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กลุ่มช่างปี่ที่จังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฮยอง จังหวัดสกลนคร หลังจากเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพดีแล้ว ในระหว่างกระบวนการเราก็จะมีระบบรับรอง ซึ่งในส่วนนี้เกษตรกรจะได้รับความรู้จากเราด้วย
จากการสำรวจในเชิงวิชาการที่ผ่านมาในการพัฒนาการผลิตพันธุ์ข้าวด้วยเกษตรกรคุณภาพดีได้ โดยที่มีระบบรับรองและการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดี เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืนให้กับเกษตรกร ในการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ข้าวที่ดี”
การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรและการจัดทำต้นแบบการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวที่ดี โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม และการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้จึงเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำไปสู่การแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีอย่างยั่งยืน
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
AARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017
#เมล็ดพันธุ์ข้าว #วิจัยข้าว #พัฒนาการผลิต #พันธุ์ข้าวไทย #ดอกข้าว